difrakcia zu logo ef logo

Applety

Zoznam dostupných appletov

Video-animácie

Konštruktívna interferencia

Interferencia dvoch navzájom fázovo vhodne posunutých vlnení šíriacich sa v tom istom smere.


Deštruktívna interferencia

Interferencia dvoch navzájom fázovo vhodne posunutých vlnení šíriacich sa v tom istom smere.


Stojatá vlna

Interferencia dvoch proti sebe sa šíriacich vlnení s rovnakou amplitúdou a frekvenciou.


Rázy

Interferencia dvoch vlnení s rovnakou amplitúdou ale odlišnou frekvenciou.


Rovinná vlna


Rovinná vlna (“pohľad z hora”)


Stojatá vlna

Interferencia dvoch proti sebe sa šíriacich vlnení s rovnakou amplitúdou a frekvenciou.


Kruhová vlna


Interferencia kruhovej vlny zbiehavej a rozbiehavej


Interferencia dvoch rozbiehavých kruhových vĺn


© 2014 Created by Remenec Juraj. All rights owned by Noro :-)